نمای کرتین وال

نمای کرتین وال یکی از سیستم های نمای ساختمان می باشد که ساختاری خود ایستا دارد بدین صورت که کلیه وزن شیشه ها بر روی همین سازه و شاسی کشی اجرا شده می افتد و هیچ گونه بار اضافی بر ساختمان وارد نمی شود. این نکته یکی از مزیت ها مهم نسبت با سایر نماهای ساختمانی می باشد.